0
0 Comments
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

باسلام و آرزوی توفیق ،پدر مرحومم درسال ۹۳ مرحوم شد و ارزش ۱/۸ همسر از ماترک اب واراضی کشاورزی ومحصول همان سال به نرخ روز محل محاسبه وپرداخت شد. یک روز بعد از فوت مرحوم مبلغ ۳۵ میلیون تومان علی الحساب به حساب همسر دومش که در قید حیات است واریزشد تا ازنظرمالی تا دادن حقوق وی در مضیقه نباشد. آن مرحوم سندی رسمی مبنی برحق سکونت مادام الحیات ازمنزل مسکونی با سلب اختیار هرگونه استفاده (اجاره، واگذاری بغیر را در سند قید نموده است) متاسفانه بعد ازچهلم خانواده نوه دختری خود را درطبقه اول سکنی داد و با همه اینکه عده ای معترض بودند برای صله ارحام اعتراضی نکردند وطبق توافقنامه ای حق سلب شده ازوی در مورد اجاره یا واگذاری بغیر را وراث به وی تفویض اختیار نمودند و ایا این حقی که وراث به وی تفویض نموده اند قابل برگشت می باشد؟ مرحوم پدر هنگامی که درقید حیات بود به کلیه فرزندانش که ۷ پسر و ۶ دختر میباشند یک قواره زمین مسکونی با تفکیک و قرعه کشی واگذار نمود که یک قطعه از آن را به پسر ارشد خود بابت دیونی که داشت و تقریبا دو برابر دیگر قطعات بود واگذار نموده و تنظیم سند محلی وتسلیم ان به ذینفعان را نیزبه همان فرزندمحول کرد.

۱-حال همسر مرحوم ابتدا مدعی ۱/۸از کل قطعات واگداری به فرزندان شد که دختران خودش چون متضرر میشدند معترض شدند و حال نامبرده معترض مازاد قطعه ای که به پسرارشد واگذار شده می باشد و بازپرداخت مبلغ ۳۵ میلیون علی الحسابی وراث رامنوط به پس گرفتن مازاد زمین پسر ارشد نموده است. درحالیکه موضوع واگداری قطعات در زمان حیات و چندسال قبل ازفوت مرحوم انجام گرفت ودو نفرازفرزندان قطعات خودرا فروخته اندو درهمان مقطع مشتریانی برای خرید قطعه واگذاری به پسر ارشد به پدر مراجعه می نمایند که آن مرحوم زمین را مال خود ندانسته و احاله به فرزند پسرش می نماید و برای این موضوعات چندین نفر که خریداربوده اند و تعدادی ازوراث و یکی از برادران مرحوم (عموی وراث) که تفکیک قطعات را بعهده وی واگذار نموده بود حاضر به دادن شهادت می باشند. حال سئوال اینست که آیا شهادت مطلعین درمحاکم می تواند حق پسر ارشد را تامین کند؟

۲-ملاک محاسبه منزل مسکونی که درزمان فوت ۸۰۰ میلیون ارزش داشت و اکنون بیش از یک میلیارد ارزش دارد چه تاریخی می باشد قیمت روز فوت یا روزی که محاسبه میگردد تا ۱/۸ همسرپرداخت گردد؟ واقعیت اینست که خانواده ما درمحل و منطقه دارای آبرو و حیثیت بوده واصلا راضی به کشیده شدن پای آنها به محاکم قضایی نمی باشند و همسر مرحوم با کوتاه امدن های اولیه واگاهی ازاین موضوع قصد سوء استفاده رادارد که دراین صورت کسانی که حقوقشان تضییع میگردد نیز نمی خواهند تن به این سوء استفاده دهند. ممنون متشکر میشوم اگر مشاورین محترم راه کاری برای این موضوع گذارند که هرکس به حقوق قانونی  خود برسد. قبلا از محبت وهمکاری شما حقوقدانان که در دو قرن اخیر مایه افتخارایرانیان در داخل وخارج کشور بوده اند کمال تشکر و قدردانی را می نمایم.                                  ۲۵ آذرماه ۹۷    مشهد   ارادتمند علی مجیدی فرد

پاسخ داده شده