0
0 Comments
[تعداد: 0   میانگین:  0/5]

مغازه ای که ارث پدری هست و پس از ۱۵ سال از فوت پدر هنوز بین وراث تقسیم نشده، یکی از وراث دوسال پس از فوت پدر و سه سال اخیر از مغازه استفاده کرده، حال سه تن از وراث طلب اجرت المثل کرده اند برای ۱۵ سال. در صورتی که مدارک  عدم استفاده از سالهای میانی در دست است، آیا میتوانند تحمیل کنند که باید اجرت المثل ۱۵ سال را پرداخت کند؟ یه سوال دیگه:ایا اجرت المثل ۱۵ سال پیش به روز محاسبه میشود؟