0
[تعداد: 0   میانگین:  0/5]

َسلام

دریک اپارتمان۴طبقه تک واحدی که ۳واحدازمالکین دراستفاده ازمشترکات همنظرهستند(گذاشتن میزوصندلی درمشترکات بدون مزاحمت وطبقه بندی درپاگرد طبقه اخر) تنها ۱واحدمخالف باشد، ایا ماده۶قانون تملک اپارتمانها باتوجه به مالکیت بیشترازنصف مساحت توسط ۳واحد، صدق پیدامیکند، یا تنهاواحدمخالف میتواند شکایت کند؟

لطفن راهنمایی کنید باتشکر