تماس با مشاور
0912-0446505

قرارداد

اهمیت تنظیم قرارداد

بسیاری از پرونده های قضایی جاری در دادگاه ها، امروزه به دعاوی مربوط می شود که به دلیل نبود قرارداد مستدل و تخصصی مطرح شده اند. در کشور ما به تازگی فرهنگ تنظیم قرارداد جایگاه خود را پیدا نموده است و تا پیش از این، حتی بسیاری از مدیران نیز از اهمیت تنظیم تخصصی قراردادها مطلع نبوده اند. در اینجا منظور از قرارداد، تعهدنامه ای است که به صورت تخصصی و با علم به تمامی قوانین و حقوق طرفین تنظیم شده باشد و در صورت بروز مشکل و طرح دعوا، قابل استناد باشد. بدیهی است که چنین قراردادی باید با وقت زیاد و اشراف به شرایط دو طرف تعهدنامه تنظیم شده باشد. بسیاری از افراد با آگاهی از اهمیت وجود یک قرارداد جامع و کامل، تنظیم قرارداد را به عهده وکیل تنظیم قرارداد ها میسپرند. مزایای تهیه قرارداد با کمک وکیل قراردادها، شامل موارد زیر می شود:

  • پیشگیری از بروز مشکل و طرح دعوا

    تنظیم قرارداد

در صورتی که یک قرارداد به خوبی و با پیش بینی تمام مشکلات احتمالی تدوین شده باشد، طرف مقابل نیز قادر به یافتن مشکل قابل استنادی در متن قرارداد نمی باشد. همین طور در چنین قراردادی همه ضمانت های اجرایی لازم و کافی برای انجام تعهدات طرفین در نظر گرفته شده است. لذا هیچ کدام از طرفین با توجه به ضمانت های در نظر گرفته شده، مجال تخلف از تعهدات خود را پیدا نمی کند.

  • شانس بیشتر موفقیت در دعاوی احتمالی

در صورت بروز مشکل و طرح دعوا در دادگاه، هرکدام از طرفین که بندهای مربوط با وظایف و تعهدات خود و ضمانت های اجرایی طرف مقابل را با دقت و جزئیات بیشتری در قرارداد عنوان کرده باشند، شانس بیشتری برای جلب نظر قاضی جهت صدور حکم دادگاه به نفع خودشان دارند. حتی قراردادهایی که به صورت واضح و شفاف تنظیم می شوند، باعث شده قاضی زودتر به نتیجه رسیده و وقت و انرژی کمتری در مراجع قضایی توسط دو طرف ماجرا تلف شود.

  • جلوگیری از تضییع حقوق

با تهیه و تنظیم یک قرارداد جامع و کامل که تمام قوانین مربوطه در آن لحاظ شده و ایهامی در هیچ یک از بندها وجود نداشته باشد، امکان تضییع حقوق طرفین در اشتباه مراجع قضایی و … وجود ندارد.

  • افزایش سرعت و کیفیت انجام کار

یک قرارداد مستدل و منظم، در واقع مسیر شفافی را برای انجام تعهدات دو طرف در موضوع قرارداد مشخص می کند. بنابراین بدون اتلاف وقت و انجام سعی و خطاهای مکرر، هریک از طرفین می دانند چه مسیری را برای انجام وظایف خود و جلب رضایت طرف مقابل بدون ایجاد مشکل و شکایت، طی نمایند. در نتیجه علاوه بر انجام کار با کیفیت بیشتر به سبب تضامین درج شده در قرارداد، وظایف هر طرف با سرعت بیشتری با توجه به تاریخ های مندرج در قرارداد عملی می شود.

در صورت نیاز به تنظیم قرارداد، می توانید از مشاوره های وکیل مورد اطمینان خود در مؤسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.