عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
0912-0446505

انواع تقسیم مال مشاع چیست؟

[تعداد: 4    میانگین: 3.8/5]

انواع تقسیم مال مشاع چیست؟

طبق قانون هر فردی بر اموال خود مالکیت دارد و این مالکیت نباید مورد تعرض دیگران قرار گیرد اما در قانون نوع مالکیت دیگری وجود دارد که دو یا چند نفر در ملک یا مالی شریک هستند ، این نوع مالکیت مشاع نامیده می شود ، اما اگر این شرکا در مال مشاع بخواهند تقسیم انجام دهند ، انواع تقسیم مال مشاع چگونه صورت می گیرد؟ 

انواع تقسیم مال مشاع

در رابطه با انواع تقسیم مال مشاع می توان گفت که در مال مشاع مالکیت هر فرد به اندازه سهم او در مال خواهد بود، اما گاهی ممکن است ادامه اشتراک برای افراد در مال مشاع ممکن نباشد ، مخصوصا در مواردی که مشاع به اجبار بوده است ، مثل کسانی که ملک یا مالی به صورت مشاع به آنها به ارث رسیده است ، تقسیم ملک یا مال مشاع باعث می شود که هر یک از افراد مفروز سهم خود شود .

هر گونه تصرف در مال یا ملک مشاع به رضایت دیگر شرکا نیاز دارد ، همچنین فروش سهم بی اذن دیگران ممکن نخواهد بود .

قانون چندین راه حل را برای حل مشکل مشاع مال یا ملک قرار داده تا با استفاده از این راه حل ها هر یک از شرکا مالک سهم خو گردد از جمله این راه حل ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود  :

در مواردی که مشاع در ملک یا مال مورد توافق شرکا نباشد ، آنها می توانند ملک را با نظر کارشناس طبق سهم خود تقسیم و مالک سهم خود باشند.

  • افراز

در تقسیم افراز ملک مشاع توسط کارشناس ثبت اسناد و کارشناس نقشه برداری مورد ارزیابی قرار می گیرد و اگر به حد نصاب مساحت برسد به نسبت سهم مالکین بین آنها تقسیم میشود و سهم هر یک مفروز خواهد شد.

  • تعدیل

اگر تقسیم ملک یا مال با قاعده افراز ممکن نشد و هر قسمت از مال یا ملک ارزش متفاوتی داشته باشد ، بر طبق قاعده تعدیل باید به هر شریک معادل ارزش سهم خود ، اموال دیگر داده شود و بعد تقسیم انجام گیرد.

  • فروش مال مشاع

اگر هیچ کدام از روش ها در مورد تقسیم مورد توافق شرکا قرار نگرفت، کل مال یا ملک با مزایده به فروش می رسد و معادل سهم هر کس در شراکت به او پرداخت می شود.

  • فروش به نفع یکی از شرکا

گاهی یکی از شرکا موفق می شود مال یا ملک مشاع را با جلب توافق دیگر شرکا ، به نفع خود خریداری کند و این کار با ارزش گذاری ملک توسط کارشناسان و سپس پرداخت ارزش ملک به شرکا انجام می گیرد.

گاهی ملک مشاع جریان ثبت شدن آن به طور کامل انجام نشده ، پس نه میتوان به فروش رساند و نه تقسیم در آن انجام داد ، بلکه فقط میتوان به جهت بهره برداری از منافع آن اقدام شود و هر یک از شرکا تا مدت معینی به و در زمان مشخصی از منافع آن استفاده کنند.

در صورت بروز مشکل در زمینه افراز و تقسیم مال مشاع می توانید از مشاوره حقوقی وکیل ملکی مورد اطمینان خود در گروه وکالت دعاوی ملکی موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول